Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀM VĂN QUYẾT (THẾ CHẤP + GIA HẠN)
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220124-0008
Ngày nộp: 24/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả