Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ TIẾN TƯỚC
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220121-0016
Ngày nộp: 21/01/2022
Ngày hẹn trả: 27/01/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả