Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TÒNG VĂN LẢ
Mã Biên nhận : 000.00.25.H18-220106-0001
Ngày nộp: 06/01/2022
Ngày hẹn trả: 25/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên Đông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả