Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-220128-0037
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 08/02/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả