Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH DƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-220128-0020
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 07/02/2022
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả