Tên thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phồ trực thuộc trung ương
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông - Vận tải
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng- Sở Giao thông vận tải Điện Biên.
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng- Sở Giao thông vận tải Điện Biên nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.

b) Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp phiếu di chuyển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);

-  Một trong các chứng từ xác định quyền chủ sở hữu xe máy chuyên dùng sau đây:

+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính);

+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).

- Trường hợp di chuyển không thay đổi chủ sở hữu, trong hồ sơ di chuyển  không phải nộp chứng từ xác định quyền sở hữu.


Yêu cầu - điều kiện
Người làm thủ tục di chuyển đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

Căn cứ pháp lý

Luật 23/2008/QH12

Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Thông tư 59/2011/TT-BGTVT


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng  -  Tải file