Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện.
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong các trường hợp dưới đây nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện:

a) Thay đổi tên gọi hoặc nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài sang nước khác;

b) Thay đổi hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài;

c) Giấy phép bị mất, rách.

          - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.


Thời hạn giải quyết 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Mức thu lệ phí cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam như sau: 1.500.000 đồng/Giấy phép.
  
Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý Luật 16/2012/QH13
Nghị định 181/2013/NĐ-CP
Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL
Thông tư 66/2014/TT-BTC
Nghị định 11/2019/NĐ-CP
Biểu mẫu đính kèm