Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử.
 
Trình tự thực hiện
- Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương. 
- Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận. 
- Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.
 
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí
Mô tả Mức phí

Khu vực thành phố, thị xã:

+ Chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Các khu vực khác:

+ Chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải bao gồm:
2 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP
Yêu cầu - điều kiện - Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng
Căn cứ pháp lý

Thông tư 167/2016/TT-BTC

Nghị định 87/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm  - GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠIĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN  -  Tải file