Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp. 
- Qua Bưu điện.
- Qua mạng điện tử
 
Trình tự thực hiện
- Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.
- Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Thời hạn của giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.
 
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí
Mô tả Mức phí

Khu vực thành phố, thị xã:

+ Chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Các khu vực khác:

+ Chủ thể kinh doanh là tổ chức doanh nghiệp là: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.
2 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
3 Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
4 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
Yêu cầu - điều kiện
1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.
3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 
Căn cứ pháp lý

Thông tư 167/2016/TT-BTC

Nghị định 87/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm  - GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAILPG VÀO XE BỒNNẠP LPGLNGCNG  -  Tải file