Tên thủ tục Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Lĩnh vực Lĩnh vực Gia đình
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trong trường hợp cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội dung hoạt động, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có kết quả thẩm định hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Bước 4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5. Tiếp nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trả kết quả cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có yêu cầu.

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mẫu số M8b1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở.

+ Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động).

+ Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).

Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 08/2009/NĐ-CP

Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL


Biểu mẫu đính kèm  - ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH  -  Tải file