Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực Lĩnh vực Gia đình
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trường hợp thẻ bị mất, bị rách hoặc hư hỏng, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Bước 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm cấp thẻ. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trả kết quả cho cá nhân có yêu cầu.

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số M9b1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

+ Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng).

+ Bản sao Giấy Chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

+ 02 ảnh cỡ 3 x 4cm.

Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 02/2007/QH12

Nghị định 08/2009/NĐ-CP

Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL

Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL


Biểu mẫu đính kèm  - ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  -  Tải file