Tên thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
Lĩnh vực Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan thực hiện ; Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự
Trình tự thực hiện

- Người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Số 19, Tổ dân phố 28, phường Mường Thanh, thành phố Điên Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nơi đăng ký tập sự;

- Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người đăng ký về việc ghi tên người đó vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 3,5 triệu đồng/trường hợp/hồ sơ
  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BTP; 1
2 Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng
Yêu cầu - điều kiện
Không quy định
Căn cứ pháp lý

Luật 53/2014/QH13

Thông tư 04/2015/TT-BTP

Thông tư 257/2016/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng  -  Tải file