Tên thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện
Người sử dụng đất nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trườngtỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Người xin giao đất, thuê đất đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính;

Bước 2. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

Bước 3. Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, người được thuê đất nộp tiền thuê đất;

Bước 4. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Bước 5. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất;

Bước 6. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

 


Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
1. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: - Đối với hộ gia đình, cá nhân: + Đất xây dựng nhà ở: 100.000đ/ 1 bộ hồ sơ + Đất sử dụng mục đích khác: 150.000đ/ 1 bộ hồ sơ + Đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp: không thu. - Đối với các tổ chức, cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp: + Đất xây dựng làm nhà ở, trụ sở làm việc: 1.000.000đ/ 1 bộ hồ sơ + Đất sử dụng vào mục đích khác: 2.000.000đ/ 1 bộ hồ sơ - Đất sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp: Không thu.
2. Lệ phí: - Đối với hộ gia đình cá nhân: + Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân (áp dụng đối với các phường thuộc thành phố Điện Biên phủ và thị xã Mường Lay): Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng Trường hợp GCN cấp mới cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất : 20.000 đồng Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính: 10.000đ/lần cấp + Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã và thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh: Thu bằng 50% quy định trên. - Đối với tổ chức: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 200.000 đồng/1 lần cấp Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/ 1 lần cấp Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính: 20.000 đồng/ 1 lần cấp
  
Thành phần hồ sơ

- Đơn xin giao đất, cho thuê đấttheo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo chính thửa đất (Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đó địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

- Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo đối với trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo.

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

 


Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 45/2013/QH13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND

Nghị định 01/2017/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn xin giao đất, cho thuê đất  -  Tải file