Tên thủ tục Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện
Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên
Trình tự thực hiện

- Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên

- Bộ Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông bảo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

- Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiều tiếp nhận, Sở Y tế phải ra quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT;

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;

+ Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;

+ Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp đối với người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 40/2009/QH12

Thông tư 35/2013/TT-BYT


Biểu mẫu đính kèm Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh