Tên thủ tục Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”
Lĩnh vực Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Trình tự thực hiện

- Tổ chức cá nhân gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá điều kiện sử dụng thực tế. Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện sử dụng sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”;

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đó biết.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” (mẫu 01 - HSGCN);

+ Quyết định cho phép thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; hoặc các giấy tờ có liên quan chứng minh cơ sở đang thực hiện việc sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm gạo Điện Biên trong vùng địa danh (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Bản cam kết sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” dùng cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 và IR64 (mẫu 05 - HSGCN);

+ Trường hợp chủ thể nộp hồ sơ là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm: Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”; Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” có chữ ký của từng thành viên.

+ Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân sản xuất gạo đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”.

Yêu cầu - điều kiện

- Thành lập hợp pháp (nếu là tổ chức);

- Có hoạt động sản xuất (bao gồm một hoặc một số công đoạn của quá trình sản xuất), kinh doanh gạo trong khu vực địa lý được đăng bạ theo Giấy Chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên”;

- Sản phẩm gạo phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đặc thù được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện mang Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” và tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật canh tác, thu hoạch, xử lý, chế biến, đóng gói, bảo quản, quản lý chất lượng sản phẩm gạo Điện Biên.

Căn cứ pháp lý

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “ĐIỆN BIÊN” DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64
BẢN CAM KẾT SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐIỆN BIÊN DÙNG CHO SẢN PHẨM GẠO BẮC THƠM SỐ 7 VÀ IR64