Tên thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Lĩnh vực Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Trình tự thực hiện

a) Người được Nhà nước giao quản lý đất nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 03ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ .

c)Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện các công việc:

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).


Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi,  vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK  
2 Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có)
 
3 Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
 

Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Luật 45/2013/QH13

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Nghị định 01/2017/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm