Tên thủ tục Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan thực hiện ; Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn của đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc UBND cấp tỉnh.
Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Thời hạn giải quyết Không  quy định
Phí Không có  
Lệ Phí Không có  
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1 Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ bao gồm: a) Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP; b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c) Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn giữa doanh nghiệp và tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên. 1

Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý Luật 04/2017/QH14
Nghị định 39/2018/NĐ-CP
Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT
Biểu mẫu đính kèm Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa