Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Lĩnh vực Lĩnh vực Gia đình
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình bị mất, bị rách hoặc hư hỏng thì cơ sở tư vấn về phòng, bạo lực gia đình nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bước 2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở tư vấn tư vấn về phòng, chống  bạo lực gia đình. Nếu không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Cơ sở tư vấn về phòng, bạo lực gia đình nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ sở được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp lại) cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi, quản lý.
Thời hạn giải quyết Thời gian thực hiện là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí Không có thông tin  
Lệ Phí Không có thông tin  
Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình (mẫu số M8a Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũ (trong trường hợp bị rách hoặc hỏng).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quy chế hoạt động được phê duyệt (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị mất).
Yêu cầu - điều kiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý Luật 02/2007/QH12
Nghị định 08/2009/NĐ-CP
Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg
Biểu mẫu đính kèm mẫu số M8a