STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
521 2.001148.000.00.00.H18.01 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
522 2.001143.000.00.00.H18.01 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
523 2.001209.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
524 2.001179.000.00.00.H18.01 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
525 2.001207.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
526 2.001277.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
527 2.001268.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
528 1.001716.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
529 2.001248.000.00.00.H18.01 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
530 1.003950.000.00.00.H18.01 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ