STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
191 2.000079.000.00.00.H18.01 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
192 1.006427.000.00.00.H18.01 Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
193 1.004467.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
194 1.004460.000.00.00.H18.01 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
195 1.004473.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
196 1.001786.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
197 1.009923.01 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
198 1.009918.01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
199 2.002385.000.00.00.H18.01 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
200 1.004944.000.00.00.H18.01 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội