STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
531 1.002033.000.00.00.H18.01 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
532 1.004203.000.00.00.H18.01 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
533 2.000889.000.00.00.H18.01 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (cấp tỉnh -trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
534 1.004240.000.00.00.H18.01 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) cấp tỉnh Lĩnh vực Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
535 1.005429.000.00.00.H18.01 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính
536 1.000953.000.00.00.H18.01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Lĩnh vực Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
537 1.000936.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Lĩnh vực Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
538 1.000920.000.00.00.H18.01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Lĩnh vực Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
539 1.001195.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo Lĩnh vực Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
540 1.000904.000.00.00.H18.01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate Lĩnh vực Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch