STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
491 2.001143.000.00.00.H18 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
492 2.001137.000.00.00.H18 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
493 1.002690.000.00.00.H18 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
494 2.001643.000.00.00.H18 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
495 2.001179.000.00.00.H18 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
496 2.000086.000.00.00.H18 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
497 2.000081.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
498 2.002254.000.00.00.H18 Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
499 1.000184.000.00.00.H18 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
500 2.000069.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ