Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CHU THANH HƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.23.H18-211203-0027
Ngày nộp: 03/12/2021
Ngày hẹn trả: 09/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tuần Giáo
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả