Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ VĂN TUN
Mã Biên nhận : 000.00.23.H18-211109-0008
Ngày nộp: 09/11/2021
Ngày hẹn trả: 14/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tuần Giáo
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả