Kết quả tìm kiếm
Người nộp : THÙNG VĂN NINH+LÈNG THỊ HẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.27.H18-200929-0027
Ngày nộp: 29/09/2020
Ngày hẹn trả: 10/11/2020
Nộp tại: UBND huyện Nậm Pồ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả