Thông báo:
V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 3199
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
82.2 %
Đã xử lý đúng hạn
73580 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
15933 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 92 9 83 88 88 0 4 4 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 4 4 0 2 2 0 2 2 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 19 12 7 0 0 0 19 17 2
4 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 0 0 0 1 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 7 7 0 7 7 0 0 0 0
7 Sở Nội vụ 1 1 0 0 0 0 1 0 1
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 15 9 15 15 0 9 9 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 23 20 3 1 0 1 22 22 0
11 Sở Tài chính 2 0 2 2 2 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 2 2 0 0 0 0 2 2 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 1 1 1 1 0 1 1 0
15 Sở Xây dựng 8 8 0 8 8 0 0 0 0
16 Sở Y tế 57 49 8 17 17 0 40 40 0
17 Thanh tra tỉnh 3 3 0 1 1 0 2 2 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 424 316 108 58 39 19 366 210 156
2 UBND huyện Điện Biên 241 128 113 99 83 16 141 138 3
3 UBND huyện Mường Ảng 122 92 30 31 31 0 91 89 2
4 UBND huyện Tuần Giáo 105 67 38 51 51 0 54 54 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 54 30 24 25 25 0 29 29 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 43 26 17 22 22 0 21 21 0
7 UBND huyện Mường Chà 43 34 9 12 11 1 32 30 2
8 UBND huyện Nậm Pồ 164 139 25 84 84 0 80 80 0
9 UBND huyện Mường Nhé 17 5 12 11 11 0 6 6 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 20 11 9 12 12 0 8 8 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 429 109 320 323 323 0 106 3 103
2 UBND huyện Điện Biên 200 164 36 38 28 10 161 42 119
3 UBND huyện Mường Ảng 48 25 23 38 37 1 10 9 1
4 UBND huyện Tuần Giáo 78 11 67 66 60 6 12 2 10
5 UBND huyện Tủa Chùa 37 3 34 34 31 3 3 3 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 99 84 15 22 16 6 77 5 72
7 UBND huyện Mường Chà 85 61 24 23 23 0 62 3 59
8 UBND huyện Nậm Pồ 38 22 16 16 16 0 22 7 15
9 UBND huyện Mường Nhé 43 43 0 0 0 0 43 0 43
10 UBND Thị xã Mường Lay 14 1 13 13 11 2 2 1 1