Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cấp:
Cơ quan, đơn vị:
Nguyễn Trung Thành

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Phạm Thị Mưa

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Trần Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 2/3

Đánh giá
Đặng Mai Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn Đình Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Vân Huyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Anh Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Thắng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thu Quyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Quyền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Trung Kiên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thanh Vị

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hờ A Di

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Kháng Mạnh Tứ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thu Ba

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Trà Vinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Mạnh Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Văn Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Tường Vi

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Thân Văn Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Thị Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Khổng Thị Minh

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Lê Quang Huy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Bá Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Tạ Xuân Chính

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hùng Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Duy Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Ngọc Long

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Bằng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hường

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Nguyễn Thị Hải Anh Duyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Minh Châu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phan Văn Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Việt Đức

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quốc Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Năng Phận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Khỏe

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Huyền Trang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Việt Hải

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Công Hoàng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Chu Thị Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Chiển

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Thúy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Hải Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Liên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Hải Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Minh Chiến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hải Yến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Quàng Văn Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thành Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thơm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Quyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Mai Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Văn Lự

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thùy Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lưu Thị Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hồ Thị Việt Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Thanh Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Ngô Thị Thêm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Ngọc Vinh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trung Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Hương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Ngọc Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Hồng An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Giàng Nguyễn Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Hoàng Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Toàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Hải Yến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Quốc Cường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Tuấn Vũ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Xuân Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Thị Thu Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hoàng Việt

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Thành Công

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trường Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Duy Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vũ Thị Huyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Dương Văn Nam

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá