Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Nguyễn Trung Thành

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Khổng Thị Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thanh Tùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Văn Cường

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Lê Ngọc Dương

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Hoàng Hoa Hạnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Châu Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Lý

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Một cửa sở tài chính

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Bá Trung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vừ A Dua

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Văn Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Hoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cà Thị Thắm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Lụa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Nhài

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Văn Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Thu Hiền

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lâm Thị Chiến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Thị Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lý Thị Thu Giang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Thị Tâm

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa sở tư pháp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một Cửa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở Lao động

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa Sở Nông nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Hồng Nhung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Cà Văn Ngọc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thành Minh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Thị Bích

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Văn Vỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trọng Dương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Như Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Quỳnh Mai

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lương Thị Ánh Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vừ A Súa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Bá Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Thị Hường

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Sùng A Chu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Duy Cương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Kiều Thị Dung

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Văn Hà

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mào Văn Thoản

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hoàn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hoàng Tú Hanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Trọng Hòa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Thị Đức

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Một cửa huyện Tủa Chùa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Thị Thùy Ninh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vàng A Mua

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lò Thị Keo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng NN & PTNT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng Nội vụ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng Tài chính - Kế hoạch

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng Lao động TB&XH

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư phòng GD&ĐT

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mùa A Tro

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Vừ Thanh Công

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đình Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Quang Hiệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Khoàng Thị Ngân

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đình Hùng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phùng Thị Mến

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Văn thư Phòng LĐTBXH

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đinh Thị Hồng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Hữu Cử

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá