THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, 4

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
STT Cơ quan Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ Hiệu quả sử dụng
Số lượng hồ sơ trực tuyến
đã tiếp nhận trong kỳ
Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận dưới cả hình thức TT và không TT trong kỳ Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của DVCTT mức độ 3, 4(%)
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương
2 Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Sở Giao thông - Vận tải
4 Sở Khoa học và Công nghệ
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Sở Nội vụ
8 Sở Ngoại vụ
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Sở Tài chính
12 Sở Tư pháp
13 Sở Thông tin và Truyền thông
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 Sở Xây dựng
16 Sở Y tế
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc tỉnh
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ
2 UBND huyện Điện Biên
3 UBND huyện Mường Ảng
4 UBND huyện Tuần Giáo
5 UBND huyện Tủa Chùa
6 UBND huyện Điện Biên Đông
7 UBND huyện Mường Chà
8 UBND huyện Nậm Pồ
9 UBND huyện Mường Nhé
10 UBND Thị xã Mường Lay
II XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ