Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
92.38 %
Đã xử lý đúng hạn
268330 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
22118 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ trả lại
Tổng số Trong đó Tổng số Đúng thời hạn Quá hạn chưa đến hạn
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 416 2 414 416 414 0 2 24
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 0 1 1 1 0 0 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 14 4 10 14 9 0 5 2
4 Sở Khoa học và Công nghệ 1 1 0 1 0 0 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 103 38 65 103 98 0 5 0
7 Sở Nội vụ 8 0 8 8 4 0 4 0
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25 11 14 25 10 0 15 1
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 20 7 13 20 6 0 14 2
11 Sở Tài chính 1 0 1 1 0 1 0 0
12 Sở Tư pháp 4 1 3 4 4 0 0 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 10 1 9 10 0 1 9 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Xây dựng 35 24 11 35 23 0 12 0
16 Sở Y tế 52 23 29 52 11 0 41 0
17 Thanh tra tỉnh 3 0 3 3 0 0 3 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1036 462 574 1036 528 23 485 8
2 UBND huyện Điện Biên 393 85 308 393 250 10 133 0
3 UBND huyện Mường Ảng 353 91 262 353 223 0 130 1
4 UBND huyện Tuần Giáo 704 379 325 704 374 0 330 6
5 UBND huyện Tủa Chùa 214 12 202 214 105 0 109 3
6 UBND huyện Điện Biên Đông 317 83 234 318 196 0 122 0
7 UBND huyện Mường Chà 330 23 307 330 312 3 15 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 281 25 256 363 101 0 262 0
9 UBND huyện Mường Nhé 117 3 114 117 41 0 76 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 75 11 64 75 62 0 13 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1051 13 1038 1051 1027 8 16 0
2 UBND huyện Điện Biên 203 2 201 203 199 0 4 0
3 UBND huyện Mường Ảng 209 27 182 209 201 1 7 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 831 59 772 831 785 6 40 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 191 0 191 191 191 0 0 2
6 UBND huyện Điện Biên Đông 208 18 190 206 174 15 17 0
7 UBND huyện Mường Chà 1255 98 1157 1254 1119 126 9 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 485 0 485 485 480 0 5 0
9 UBND huyện Mường Nhé 33 0 33 33 30 2 1 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 104 3 101 104 102 2 0 1