STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
541 2.001164.000.00.00.H18.01 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
542 2.001148.000.00.00.H18.01 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
543 2.001143.000.00.00.H18.01 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
544 2.001209.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
545 2.001179.000.00.00.H18.01 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
546 2.001207.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
547 2.001277.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
548 2.001268.000.00.00.H18.01 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
549 1.001716.000.00.00.H18.01 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ
550 2.001248.000.00.00.H18.01 Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ