STT Mã thủ tục Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
151 1.005124.000.00.00.H18.01 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
152 1.005064.000.00.00.H18.01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
153 1.005047.000.00.00.H18.01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
154 1.005056.000.00.00.H18.01 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
155 2.001957.000.00.00.H18.01 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
156 2.001979.000.00.00.H18.01 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
157 1.005122.000.00.00.H18.01 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
158 2.002013.000.00.00.H18.01 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư
159 2.002015.000.00.00.H18.01 Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
160 2.002016.000.00.00.H18.01 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư