Đến tháng 8/2019
tỉnh Điện Biên đã giải quyết

88.64 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
16:15:21, 22/08/2019)