Đến tháng 10/2019
Tỉnh Điện Biên đã giải quyết

75.96 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
06:58:42, 21/10/2019)