Đến tháng 12/2019
Tỉnh Điện Biên đã giải quyết

73.84 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
01:24:32, 13/12/2019)