Thông báo:
Thông báo về việc tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên theo công văn số 3199/UBND-KGVX.

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

Chưa có dữ liệu thông báo hồ sơ bổ sung!